Polski   english   Deutsch     
 
 
   Strona główna   Lampy   Katalog   Cennik   O firmie     Kontakt
   Sklep internetowy   Linki   Referencje   Wzorcownia   Jak powstają lampy   Artykuły

 

Kopalnia Soli Kłodawa Ukarana

16 maja 2003 Prezes UOKiK zarzucił KSK Kłodawa narzucanie nadmiernie wygórowanych cen kruchów solnych do produkcji lamp i nałożył na Kopalnię karę pieniężną w wysokości 85.000 zł.

Fragment sprawozdania z działalności UOKiK za 2003 rok:

"Prezes UOKiK wszczął na wniosek BUMAT S.C. postępowanie antymonopolowe przeciwko Kopalni Soli "KŁODAWA". Zdaniem wnioskodawcy, działania Kłodawy w zakresie produkcji i sprzedaży kruchów solnych stanowią naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Na poparcie swojego wniosku Bumat przedstawił zestawienie, z którego wynikało, iż Kłodawa podniosła w latach 1997-2002 cenę kruchów solnych o 504 % w stosunku do ceny z roku 1997. Bumat we wniosku wskazał także, iż cena innych produktów Kłodawy nie wzrosła tak znacznie w ciągu porównywalnego okresu.

Organ antymonopolowy uznał, iż w przedmiotowej sprawie rynkiem właściwym produktowo jest rynek wydobycia i sprzedaży kruchów solnych przeznaczanych do produkcji lamp i ozdób solnych. Za takim określeniem rynku od strony produktowej przemawia fakt, iż rozpatrywany przez Prezesa UOKiK zarzut dotyczy przedmiotowo cen kruchów solnych - wykorzystywanych w produkcji lamp i ozdób solnych - których wydobyciem i sprzedażą zajmuje się Kłodawa. Na rynku europejskim działalność w zakresie wydobycia i sprzedaży kruchów solnych wykorzystywanych do produkcji lamp i ozdób solnych prowadzi wyłącznie Kłodawa. Stąd na tak określonym geograficznie rynku jej monopolistyczna pozycja jest niekwestionowana.
W przedmiotowej sprawie organ antymonopolowy uznał, iż działanie ze strony Kłodawy dotyczy nie tylko wnioskodawcy, ale wszystkich kontrahentów tego przedsiębiorstwa, zaopatrujących się w kruchy solne. Podwyżki cen na kruchy solne dotknęły wszystkich odbiorców kruchów solnych, a nie tylko firmę Bumat. Ceny kruchów solnych stosowane przez Kłodawę są jednakowe dla wszystkich odbiorców. Z tych względów poziom tych cen oddziałuje również na innych uczestników rynku produkcji lamp i ozdób solnych.
Prezes Urzędu uznał również, iż ceny kruchów solnych zostały odbiorcom narzucone przez Kłodawę. Faktem bezspornym jest, że Kłodawa - będąc monopolistą na rynku właściwym - dysponuje przewagą kontraktową nad odbiorcami kruchów solnych, w tym Bumatem. Odbiorcy ci nie mają alternatywnych źródeł zaopatrzenia w surowiec do produkcji lamp solnych. Cena na kruchy solne jest ceną oficjalną i Kłodawa nie przewiduje możliwości obniżki tej ceny. O nowej cenie odbiorcy kruchów solnych dowiadują się po jej wprowadzeniu bądź wcześniej na drodze nieformalnej. Nigdy jednak nie mają wpływu na ustalenie danego poziomu cenowego. Ceny stosowane przez Kłodawę nie podlegają negocjacjom.

W latach 1997-2002 Kłodawa podniosła ceny kruchów solnych o 504 %. Ponieważ wyjaśnienia Kłodawy nie stanowiły w ocenie Prezesa UOKiK, uzasadnienia dla wprowadzonych podwyżek i w efekcie pobierania ceny w ustalonej przez Kłodawę wysokości, organ antymonopolowy przeprowadził własną analizę, czy cena kruchów solnych oferowanych przez Kłodawę jest nadmiernie wygórowana.
Brak podmiotu, którego ceny można byłoby porównać z cenami Kłodawy sprawia, że metoda porównawcza nie mogła być w niniejszej sprawie przeprowadzona.
Niewykonalnym również było zastosowanie w przedmiotowej sprawie metody kosztowej. Kłodawa nie prowadzi bowiem szczegółowej rejestracji kosztów stanowiskowych przy produkcji kruchów solnych.

Spowodowane jest to - jak uzasadniała Kłodawa - minimalnym udziałem kruchów solnych w sprzedaży soli ogółem oraz specyfiką produkcji. Proces pozyskiwania kruchów solnych nie jest procesem ciągłym i nie jest przypisany mu określony zespół ludzki. Zdaniem Kłodawy są to argumenty, które przemawiają za brakiem możliwości dokładnego określenia kosztów produkcji kruchów solnych. Można jedynie przedstawić dane szacunkowe, które jednakże - w ocenie Prezesa UOKiK -  mogą być obciążone  poważnymi błędami.
Brak dokumentów i prowadzenia szczegółowej rejestracji kosztów stanowiskowych powoduje niemożność dokonania rzetelnej analizy kosztów, a tym samym oceny cen - przy uwzględnieniu tego kryterium - stosowanych przez Kłodawę.
W zaistniałej sytuacji organ antymonopolowy uznał, iż metodą właściwą dla oceny charakteru ceny stosowanej przez Kłodawę będzie porównanie wzrostu cen kruchów solnych do wzrostu cen produktów wytwarzanych z tego surowca. Jeżeli bowiem cena surowca (kruchów solnych) jest ustalona prawidłowo, to czas podwyżek, jak również poziom wzrostu cen, powinien być odzwierciedlony w cenie produktów powstałych na bazie kruchów solnych.

Powyższej przedstawione działania podjęte przez Prezesa UOKiK wskazały, iż zmiana cen produktów wytwarzanych z kruchów solnych nie odzwierciedla wzrostu cen surowca - ani pod względem poziomu cen, ani pod względem daty ich zmiany.
Organ antymonopolowy uznał, iż cena kruchów solnych pobierana przez Kłodawę jest ceną nadmiernie wygórowaną. Cena ta znacząco odbiega od cen gotowych produktów wytwarzanych na bazie tego surowca. Tak istotna różnica wskazuje, iż cena kruchów solnych nie jest nieco wyższa od ceny prawidłowej, ale jest nadmiernie wygórowana. Ceny gotowych produktów, które zostały wskazane powyżej, Kłodawa stosuje na rynkach konkurencyjnych, na których obecni są i inni przedsiębiorcy, a także istnieją konkurencyjne oferty z importu. Domniemywać więc można, iż ceny te kształtują się na prawidłowym poziomie. Tymczasem na rynku, na którym Kłodawa nie spotyka się z konkurencją, ceny surowca kształtują się na poziomie nie odzwierciedlającym się w cenie gotowych produktów.

W związku z tym Prezes UOKiK w dniu 16 maja 2003 r. wydał decyzję, w której uznał, iż pobieranie przez Kopalnię Soli "KŁODAWA" ceny za tonę kruchów solnych w wysokości 1420,00 zł, stanowi praktykę ograniczającą konkurencję, określoną w art. 8 ust 2 pkt 1 ww. ustawy, polegającą na nadużyciu pozycji dominującej na rynku wydobycia i sprzedaży kruchów solnych służących do produkcji lamp i ozdób solnych, poprzez narzucanie nadmiernie wygórowanych cen i nakazał jej zaniechania.
Na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył również karę pieniężną w wysokości 85.000 zł."

 

Should you be interested in cooperating with us,
please do not hesitate to write to us, preferably in German or English.


 
 
   © SALTEKO 2004-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.